Ανοδικά κινείται φέτος η παραγωγή της ελληνικής χαρτοβιομηχανίας, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 10,8%, ως σύνολο, κατέγραψε βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, μολονότι τα τελικά οικονομικά της αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής χάρτου και προϊόντων χάρτου σημείωσε αύξηση 3%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 12,8%.

Ωστόσο, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα την ίδια περίοδο παρουσίασε κάμψη, λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης της ζήτησης και της παράλληλης έντασης του ανταγωνισμού, με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012- Ιουνίου 2013 να παρουσιάζει μείωση 3,9%, έναντι μείωσης 7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ειδικότερα τον Ιούνιο τα έσοδά τους μειώθηκαν κατά 4% (κατά 4,2% από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και κατά 3,3% από τη διάθεση προϊόντων στη διεθνή αγορά), ενώ τον Μάιο είχαν μειωθεί κατά 9,3%.

Ο βιομηχανικός τομέας χάρτου και προϊόντων χάρτου εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, βελτιωμένα κατά 18% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (61,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 6,5% των συνολικών εσόδων του (5,7% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 3% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά μία εκατοστιαία μονάδα (19,5% το 2012, από 18,5% το 2011).

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται σε βελτίωση του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων και των τιμών των προϊόντων, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ευνοήθηκε από τη συμπίεση των τιμών των πρώτων υλών.

Τα συνολικά έσοδα 112 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 943,6 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 30,4 εκατ. ευρώ (+3%).

Οι 112 αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,1 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 184,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% (+15,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 61,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% (+9,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 23,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,1 φορά (+12,2 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 2,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,2% το 2011.

- Ζημιές προ φόρων 12,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 28% σε ποσοστό και κατά 4,7 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 16,8 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -1,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,8% το 2011.

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 18,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 25% σε ποσοστό και κατά 6,2 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 25,1 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,7% το 2011.

Η καταγραφή αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων πριν και μετά τους φόρους οφείλεται στη διόγκωση των χρηματοοικονομικών δαπανών, σε απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και σε προβλέψεις για κινδύνους και σημαντικές έκτακτες δαπάνες αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως στην κατηγορία των καταναλωτικών προϊόντων χάρτου tissue, η αποδοτικότητα των οποίων επηρεάστηκε σοβαρά, μεταξύ άλλων, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Ο κλάδος παρουσιάζει επιχειρήσεις τόσο με υψηλά κέρδη όσο και με υψηλές ζημιές.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και με την εμπορία προϊόντων χάρτου ή και με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.

Τα ίδια κεφάλαια των 112 επιχειρήσεων (391,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το 2012, λόγω των ζημιών, κατά 2% (-7,7 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (1,06 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 5% (-56 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 37%, από 35,8% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (667,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 6,8% (-48,4 εκατ. ευρώ), με μείωση τόσο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (-15,4 εκατ. ευρώ) όσο και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (-33 εκατ. ευρώ περίπου). Πτώση κατά 3% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 112 βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων χάρτου και προϊόντων χάρτου στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βελτιώθηκε σε 5,8%, από 4,7% το 2011.

Χ.Κ.