Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Nutriart ενέκρινε την υποβολή και το περιεχόμενο της από 21.06.2013 αίτησης πτώχευσης της Εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε με ομοφωνία (100%) των εκπροσωπούμενων μετόχων, δηλ. με 26.914.565 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,326% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1.Ενέκρινε την υποβολή και το περιεχόμενο της από 21.06.2013 αίτησης πτώχευσης της Εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της συνακόλουθης αίτησης προληπτικών μέτρων καθώς και των λοιπών ενεργειών της Διοίκησης μέχρι σήμερα. 

2.Παρείχε έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.