Σε μια σειρά από διαρθρωτικές ενέργειες έχει προχωρήσει η διοίκηση της Δομική Κρήτης ΑΕ, οι μετοχές της οποίας παραμένουν σε καθεστώς επιτήρησης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται προγράμματα περικοπής δαπανών αλλά και ανάληψης νέων έργων.

Ήδη, με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2013 η οικονομική κατάσταση του ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της 31/3/2013, με ενίσχυση της κερδοφορίας και των περιθωρίων κέρδους τόσο σε επίπεδο EBITDA όσο και στα κέρδη προ φόρων. Η οργανική κερδοφορία του ομίλου οφείλεται στην ανάληψη νέων έργων και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα αποτελέσματα και να βελτιώσει τις ταμειακές ροές στην τρέχουσα οικονομική χρήση.

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα με την αμέσως προηγούμενη περίοδο και εκτιμάται ότι παραμένουν σε διαχειρίσιμο επίπεδο. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίησή τους, καθώς αναμένει τον συμψηφισμό των οφειλομένων φόρων με τις επιστροφές των παρακρατούμενων φόρων, την αξιοποίηση των σχετικών διατάξεων για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την ενίσχυση της ρευστότητας από την περαιτέρω επιτάχυνση εκμετάλλευσης των νέων έργων οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί από την εταιρεία/όμιλο και τις κοινοπραξίες.