Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 131.200 ευρώ της εταιρεία Μοτοδίκτυο ΑΕ, 100% θυγατρικής της εισηγμένης εταιρείας Μοτοδυναμική ΑΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Μοτοδίκτυο ΑΕ ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.475.262 διαιρούμενο σε 1.799.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,82 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Μοτοδίκτυο ΑΕ της 28ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε στο πλαίσια της υιοθέτησης μέτρων λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, να μην προβεί σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αλλά μόνο σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 131.200 ευρώ με έκδοση 160.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,82 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 2,05 ευρώ υπέρ το άρτιο.

Από την πλευρά της η Μοτοδυναμική ΑΕΕ αποφάσισε και δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας. Ήδη την 23.8.2013 το ΔΣ της Μοτοδίκτυο πιστοποίησε ότι κατεβλήθη την 7.8.2013 σε τραπεζικό λογαριασμό της Μοτοδίκτυo από τον μοναδικό μέτοχο Μοτοδυναμική, που άσκησε εμπρόθεσμα το δικαίωμα προτίμησής του το ποσό της ως άνω αύξησης.

Το ΔΣ της Μοτοδίκτυο πιστοποίησε ομόφωνα την καταβολή και την υλοποίηση της από 28-6-2013 απόφασης της γενικής συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 131.200 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 160.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,82 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης εκάστης 2,05 ευρώ υπέρ το άρτιο και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της θυγατρικής.