Η διοικητική αναδιοργάνωση και η αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης του γνωμοδοτικού συμβουλίου της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, υπό τον υπουργό Γιάννη Στουρνάρα και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη και του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη.

Ο κ. Στουρνάρας, κατά την εισήγησή του, υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές στη νομοθεσία και τις δομές της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική και έδωσε έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος των πολιτών. Ο υπουργός, ζήτησε από το γνωμοδοτικό συμβούλιο τριμηνιαίες εκθέσεις σε σχέση με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της φορολογικής διοίκησης, την επίτευξη των στόχων, τις τυχόν παρατηρούμενες αποκλίσεις από τους στόχους, τις ευκαιρίες που εντοπίζονται και θα έπρεπε να αξιοποιηθούν, τους κινδύνους που εγκυμονούν λόγω λανθασμένων πρακτικών, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες για την επίτευξη του σχεδίου.

Επίσης ανέφερε ότι θεωρεί επιβεβλημένη την εμπλοκή του συμβουλίου στα θέματα στοχοθέτησης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, για τα οποία η φορολογική διοίκηση δεν έχει επαρκείς εμπειρίες και γνώσεις, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στα διεθνή πρότυπα. Επιπλέον, ζήτησε την άποψη των μελών του για θέματα που δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς, με συνέπεια οι πρακτικές που υιοθετούνται να μην είναι οι «βέλτιστες» και κυρίως να μην εξυπηρετούν με ικανοποιητικό τρόπο το σκοπό τους. Τα θέματα αυτά, θα ενταχθούν ως θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίασή, ενώ τα πορίσματα θα κοινοποιούνται στον ίδιο τον υπουργό.

Σχετικά με όσα ισχύουν ήδη στον φορολογικό τομέα, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Η οικονομική κρίση βρήκε την ελληνική φορολογική διοίκηση αθωράκιστη και η ανάγκη για σοβαρές και εκτεταμένες αλλαγές στη νομοθεσία, στις δομές και στις διαδικασίες ήταν επιτακτική. Παθογένειες ετών έπρεπε να θεραπευτούν στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Οι ανατροπές σε σύντομα χρονικά διαστήματα είναι υποχρεωτικά βίαιες και γεννούν αντιδράσεις σχετικά με την σκοπιμότητα και την ορθότητά τους.

Σήμερα, μετά από σκληρή προσπάθεια και σκληρή δουλειά:
• Ανεξαρτητοποιήσαμε τη φορολογική διοίκηση μέσα από σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για τη δημιουργία της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
• Επιχειρήσαμε ευρείας κλίμακας διοικητική αναδιοργάνωση και αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Γίνονται προσπάθειες δημιουργίας οικονομιών κλίμακος-όπως με την μείωση των ΔΟΥ από 280 σε 120- δημιουργίας εξειδικευμένων δομών- όπως τα ειδικά ελεγκτικά κέντρα- μετασχηματισμού των κεντρικών υπηρεσιών και επαναπροσδιορισμού του ρόλου τους.
• Έχουμε καταστήσει υποχρεωτική τη στοχοθέτηση και υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για τη, βάσει στόχων, αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, για την εξέλιξη των ικανών με αντικειμενικά κριτήρια, για την καλλιέργεια της ευθύνης και της λογοδοσίας, της αναγνώρισης και της ανταμοιβής.
• Έχουμε θεσμοθετήσει σειρά μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τα οποία ήδη εφαρμόζονται, όπως η αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η υιοθέτηση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, οι προβλέψεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τις ελεγχόμενες εταιρείες, η αναγνώριση και φορολόγηση εισοδημάτων που έως σήμερα διέφευγαν της φορολόγησης, η φορολόγηση οντοτήτων που μέχρι σήμερα διέφευγαν, η μετάθεση της «απόδειξης» από τη Διοίκηση στο φορολογούμενο.
• Έχουν θεσμοθετηθεί σειρά μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, τα οποία αναμένεται να έχουν στο σύνολο τους εφαρμοστεί εντός των επομένων μηνών.
• Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες όπως οι διασταυρώσεις, οι στοχεύσεις, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, η ηλεκτρονικοποίηση των πληρωμών, που βελτιώνουν τις δυνατότητες και τους χρόνους ανταπόκρισης της διοίκησης.
• Ομογενοποιούμε και απλοποιούμε διαδικασίες, επιταχύνεται η ηλεκτρονικοποίηση όλων των συναλλαγών με τη φορολογική διοίκηση, προς όφελος των πολιτών.
• Επεκτείνουμε τους συμψηφισμούς ως μέτρο που αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ διοίκησης και διοικούμενου και βελτιώνει τη ρευστότητα.
• Προτιθέμεθα να υιοθετήσουμε ηλεκτρονικά συστήματα που θα συμβάλουν στη βελτίωση του ελέγχου και της συμμόρφωσης, όπως είναι τα συστήματα σήμανσης ή τα συστήματα καταγραφής, πάντα φυσικά στη βάση της αξιολόγησης κόστους- ωφέλειας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη του γνωμοδοτικού συμβουλίου είναι οι, Θεόδωρος Φορτσάκης (Καθηγητής Νομικής, Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ), Γιάννης Σταυρόπουλος (Δικηγόρος στον 'Αρειο Πάγο και στο ΣτΕ), Κατερίνα Σαββαΐδου (Λέκτορας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ), Frank Daly (πρώην επικεφαλής της Ιρλανδικής Φορολογικής Διοίκησης 2002-2008) και Mats Sjöstrand (πρώην επικεφαλής της Σουηδικής Φορολογικής Διοίκησης 1999-2009).

Σκοπός του γνωμοδοτικού συμβουλίου είναι η παροχή συμβουλών σε μείζονα θέματα στρατηγικής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, ο έλεγχος υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου φορολογικής διοίκησης σε σχέση με τους στόχους και η υποστήριξη της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης στις σχέσεις της με άλλους φορείς.