Αύξηση της παραγωγής της, αλλά πτώση των εσόδων της, παρουσιάζει εφέτος η σχετικά μικρού μεγέθους ελληνική βιομηχανία μηχανημάτων και ειδών βιομηχανικού εξοπλισμού, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 11,3%, κατέγραψε ελαφρώς αυξημένες ζημιές.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής του κλάδου παρουσίασε αύξηση 5,3%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 24,5%. Ωστόσο, ο δείκτης της παραγωγής του ήταν κατά 48,4% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του έτους 2005, λόγω της σημαντικής πτώσης του τα προηγούμενα χρόνια, ενώ τα έσοδά του συνέχισαν να συρρικνώνονται και οι νέες παραγγελίες για προϊόντα του παρουσίασαν υψηλή, διψήφια ποσοστιαία μείωση τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο.
 
Η παραγωγή του κλάδου μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 19,7% (-27,9% τον ίδιο μήνα του 2012), τον Φεβρουάριο κατά 17,5% (-11,0%) και τον Ιούνιο κατά 9,4% (-16,3%), αλλά αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 13,6% (-22,8%), τον Απρίλιο κατά 1,8% (-37,4%), τον Μάιο κατά 48,4% (-40,8%) και τον Ιούλιο κατά 3,2% (-15,1%).
 
Συγχρόνως, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου συνέχισε να μειώνεται, προφανώς λόγω μεταβολής του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων και συμπίεσης των τιμών των προϊόντων, εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού και της αύξησης των πωλήσεων που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, σε χαμηλότερες τιμές. Ο κύκλος εργασιών τους παρουσίασε μείωση κατά 25,2% τον Ιανουάριο (-30,3% τον ίδιο μήνα του 2012), 24,3% τον Φεβρουάριο (-24,8%), 13,7% τον Μάρτιο
(-3,0%) και 26,8% τον Ιούνιο (-4,2%), ενώ αυξήθηκε κατά 12,6% τον Απρίλιο (-32,9%) και κατά 1,5% τον Μάιο (-20,6%), οπότε τα έσοδα από εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,5% και 10,7%, αντιστοίχως. Η πτώση των εσόδων των επιχειρήσεων φαίνεται να παρουσιάζει αισθητή επιβράδυνση, αφού η μείωσή τους το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 περιορίστηκε σε 3,7%, από 15,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.
 
Επιβράδυνση παρουσιάζει σε ετήσια βάση, εξάλλου, η μείωση των νέων παραγγελιών του κλάδου, παρά το γεγονός ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο επιταχύνθηκε. Η μείωσή τους το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 περιορίστηκε σε 1,1%, από 14,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.
 
Ο μικρού μεγέθους ελληνικός κλάδος της παραγωγής μηχανημάτων και ειδών βιομηχανικού και συναφούς εξοπλισμού εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, σχεδόν αμετάβλητα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (περίπου 24 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 8,3% των συνολικών εσόδων του (8% το 2011), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 4% και συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (24,7% το 2012, από 24,9% το 2011).
 
Παρουσιάζει αυξημένες κατά 33% ζημιές προ φόρων (3,5 εκατ. ευρώ) και ελαφρώς αυξημένες καθαρές ζημιές μετά την πρόβλεψη για τους φόρους (7,4 εκατ. ευρώ), λόγω αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους και αυξημένων έκτακτων δαπανών αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων.
 
Η βελτίωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του κλάδου σε 8,3% των εσόδων του, από 8% το 2011, προήλθε από τη συμπίεση των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας και τη διεύρυνση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης. Επίσης, οδήγησε σε αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως ποσοστό των εσόδων.
 
Τα συνολικά έσοδα 102 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 288,8 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 11,6 εκατ. ευρώ (-4%). Προφανώς, οι εν λόγω εταιρείες βελτίωσαν τις τιμές πώλησης και το προϊοντικό μείγμα των πωλήσεών τους. Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 71 από τις 102 επιχειρήσεις (69,6% του συνόλου).
 
Οι 102 αυτές εταιρείες παραγωγής ή και επισκευής και εγκατάστασης μηχανών στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 560 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:
 
- Μεικτά κέρδη 71,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% (-3,6 εκατ. ευρώ).
 
- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 24 εκατ. ευρώ περίπου, ισόποσα σχεδόν με τα αντίστοιχα του 2011 (23,9 εκατ. ευρώ περίπου).
 
- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% (+1,0 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3% το 2011.
 
- Ζημιές προ φόρων 3,5 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 33% σε ποσοστό και κατά 0,9 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές προ φόρων σχεδόν 2,6 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -1,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,9% το 2011.
- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 4% σε ποσοστό και κατά 0,3 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (καθαρές ζημιές 7,2 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).
 
Τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εμφανίζουν οι επιχειρήσεις ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ (73,76 εκατ. ευρώ), ΣΑΜΠΟ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ (40,76 εκατ. ευρώ), ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (15,26 εκατ. ευρώ), ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ (11,54 εκατ. ευρώ),
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ (10,09 εκατ. ευρώ),
MILKPLAN ΗΜΕΡΙΔΗΣ - ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (9,16 εκατ. ευρώ), ΟΛΕΦΙΝΗ ΑΕΒΕ (4,88 εκατ. ευρώ), ACMON SYSTEMS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (4,87 εκατ. ευρώ), ΤΕΜΑΚ ΑΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (4,54 εκατ. ευρώ) και ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ AIRFRIGE ABEE (4,45 εκατ. ευρώ).
 
Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 49 από τις 102 επιχειρήσεις (48% του συνόλου, με καθαρά κέρδη 10,3 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 53 εταιρείες (52% του συνόλου, με καθαρές ζημιές 17,7 εκατ. ευρώ), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.
 
Τα ίδια κεφάλαια των 102 επιχειρήσεων (218 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα το 2012 (+0,3 εκατ. ευρώ), χάρη στη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Συγχρόνως, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (561,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 1% (-6 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθε σε 38,8%, από 38,4% το 2011. Επίσης, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (343,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 1,8% (-6,3 εκατ. ευρώ), με παράλληλη μείωση όμως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, που δεν διευκολύνει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Πτώση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους.
 
Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα με την εμπορία μηχανημάτων ή και αναπτύσσουν άλλες, συμπληρωματικές παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.
 
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 102 επιχειρήσεων:
 
- Τριάντα επτά επιχειρήσεις (36,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 9,6 εκατ. ευρώ έναντι οκτώ εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 1,6 εκατ. ευρώ.
 
- Δεκαπέντε επιχειρήσεις (14,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011 με κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 3,4 εκατ. ευρώ.
 
- Τριάντα οκτώ επιχειρήσεις (31,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 16,5 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 0,3 εκατ. ευρώ.
 
- Δώδεκα επιχειρήσεις (11,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011 με ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως του 0,6 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.
 
Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 37 (36,3% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 50 (49% του συνόλου).
 
Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 46 (45,1% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 50 (49% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 48 (47% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 47 (46,1% του συνόλου).
 
Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 52 από τις 102 εταιρείες (51% του συνόλου).
 
Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 55 από τις 102 εταιρείες (53,9% του συνόλου).
 
Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εμφανίζουν οι επιχειρήσεις ΑΕΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΒΕΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1,47 εκατ. ευρώ), ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ AIRFRIGE ABEE (1,23 εκατ. ευρώ), ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ (0,86 εκατ. ευρώ), ΣΑΜΠΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ (0,85 εκατ. ευρώ), ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ (0,75 εκατ. ευρώ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΤΟΥΡΜΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ (0,48 εκατ. ευρώ), ACMON SYSTEMS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (0,42 εκατ. ευρώ), MILKPLAN ΗΜΕΡΙΔΗΣ - ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (0,41 εκατ. ευρώ), ΤΣΙΡΙΚΟΣ Ν. & Γ. ΑΕΒΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (0,40 εκατ. ευρώ) και ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (0,37 εκατ. ευρώ).
 
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 102 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βελτιώθηκε σε 4,3%, από 4,2% το 2011.
 
Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 56 επιχειρήσεις (54,9%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 46 (45,1%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.
 
Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 51 από τις 102 επιχειρήσεις (50%).
 
Επίσης, οι περισσότερες εταιρείες (60, δηλαδή το 58,8% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, οριακά έστω, χρηματοοικονομική διάρθρωση.