Την ίδρυση νέας εταιρείας με την επωνυμία "Amalagos Μονοπρόσωπη ΙΚΕ" ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ. 

Η νέα εταιρεία, αποτελεί 100% θυγατρική της Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και ως καταστατικό σκοπό έχει την εμπορία οίνων.