Την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου ενέκρινε η Α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Lavipharm ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις ήταν οι εξής:

«Εγκρίθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 με παράλληλη εφαρμογή των άρθρων 1 έως 5 του Ν 2166/1993 και με βάση τη λογιστική κατάσταση (ισολογισμό) απόσχισης, με ημερομηνία 31/03/2013.

Εγκρίθηκε η από 26/07/2013 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου, με αντικείμενο τον έλεγχο διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου.

Εγκρίθηκε το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της ως άνω απόσχισης.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε ειδικά τον Αθανάσιο Λαβίδα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, προκειμένου να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου την οριστική συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης, καθώς και κάθε άλλη αίτηση, δήλωση, βεβαίωση ή έγγραφο, που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της απόσχισης του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης, μέσα στο πλαίσιο του ως άνω εγκριθέντος σχεδίου σύμβασης (όρων) απόσχισης».