Μικρή αύξηση της παραγωγής της και περαιτέρω κάμψη των εσόδων της παρουσιάζει εφέτος η ελληνική χημική βιομηχανία, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 12,2%, κατέγραψε ως σύνολο ζημιές άνω των 75 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υψηλών ζημιών της μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου.
 
Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής χημικών προϊόντων παρουσίασε αύξηση 1,5%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 13,2%. Ωστόσο, ο δείκτης της παραγωγής του κλάδου ήταν κατά 22,3% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του έτους 2005, λόγω της σημαντικής πτώσης του τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013 τα έσοδά του συνέχισαν την πτωτική πορεία του προηγούμενου έτους, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό, ενώ επιβράδυνση παρουσίασε και ο ρυθμός μείωσης των νέων παραγγελιών για προϊόντα του. Οι τάσεις σταθεροποίησης του κλάδου ενισχύθηκαν μετά την αύξηση που παρουσίασε ο όγκος της παραγωγής του τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
 
Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος της παραγωγής χημικών προϊόντων στη χώρα μας μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 9,5% (-23,6% τον ίδιο μήνα του 2012), τον Απρίλιο κατά 3,4% (-6,9%) και τον Μάιο κατά 0,2% (-2,2%), αλλά αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 0,5%
(-21,7%), τον Μάρτιο κατά 0,1% (-13,9%), τον Ιούνιο κατά 8,6%
(-11,3%) και τον Ιούλιο κατά 0,4% (-12,3%).
 
Συγχρόνως, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου συνέχισε να μειώνεται, προφανώς λόγω μεταβολής του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων και συμπίεσης των τιμών των προϊόντων. Ο κύκλος εργασιών τους παρουσίασε μείωση κατά 3,2% τον Ιανουάριο (-15,8% τον ίδιο μήνα του 2012), 2,8% τον Φεβρουάριο (-17,9%), 6,0% τον Μάρτιο (-7,9%), 3,4% τον Μάιο (-1,7%) και 2,3% τον Ιούνιο (-6,8%), ενώ αυξήθηκε κατά 9,4% τον Απρίλιο (-1,9%). Τα έσοδά τους από τις εξαγωγές προϊόντων τους παρουσίασαν αύξηση μόνο τον Μάρτιο (+13,3%) και τον Μάιο (+0,7%). Η πτώση των εσόδων τους φαίνεται να παρουσιάζει επιβράδυνση, αφού η μείωσή τους το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 περιορίστηκε σε 3,5%, από 5,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο. Ωστόσο, τον Ιούλιο σημειώθηκε άνοδος της τιμής των προϊόντων τους κατά 2% σε ετήσια βάση, γεγονός που προοιωνίζεται βελτίωση των εσόδων
τους.
 
Επιβράδυνση παρουσιάζει σε ετήσια βάση, εξάλλου, η μείωση των νέων παραγγελιών του κλάδου. Η μείωσή τους το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 περιορίστηκε σε 1,7%, από 5,6% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, ενώ η μηνιαία εξέλιξή τους στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013 ήταν -1,8% τον Ιανουάριο (-17,0% τον ίδιο μήνα του 2012), -3,9% τον Φεβρουάριο (-9,9%), -4,0% τον Μάρτιο (-8,1%), +4,6% τον Απρίλιο (-5,1%), +1,0% τον Μάιο (-2,2%) και -2,3% τον Ιούνιο
(-4,4%).
 
Ο κλάδος της παραγωγής χημικών προϊόντων εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 63% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (37,6 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 3,3% των συνολικών εσόδων του (8,2% το 2011), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 9% και μικρής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (23,9% το 2012, από 23,7% το 2011).
 
Παρουσιάζει αυξημένες κατά 82% ζημιές προ φόρων (80,9 εκατ. ευρώ) και αυξημένες κατά 5% καθαρές ζημιές μετά την πρόβλεψη για τους φόρους (75,9 εκατ. ευρώ).
 
Τα αποτελέσματα του κλάδου επηρεάστηκαν καθοριστικά από την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας ELFE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ, η οποία διανύει περίοδο αναδιοργάνωσης και επιβάρυνε τα αποτελέσματά της (ζημιές προ φόρων 80,5 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές μετά τους φόρους 63,7 εκατ. ευρώ) με έκτακτες ζημιές της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω απομειώσεων του παγίου ενεργητικού της.
 
Τα συνολικά έσοδα 105 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 1,15 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 111,8 εκατ. ευρώ (-9%). Εξαιρουμένης της εταιρείας ELFE, η οποία υπολειτούργησε το 2012, η πτώση των εσόδων περιορίζεται σε 5%. Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 67 από τις 105 επιχειρήσεις (63,8% του συνόλου).
 
Οι 105 αυτές εταιρείες παραγωγής ή και επεξεργασίας και τυποποίησης χημικών προϊόντων στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,8 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:
 
- Μεικτά κέρδη 274,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% (-23,7 εκατ. ευρώ).
 
- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 37,6 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 63% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2011 (102,6 εκατ. ευρώ περίπου). Εξαιρουμένων των ELFE, προκύπτουν κέρδη 92,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15% (-16,7 εκατ. ευρώ).
 
- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 23,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 47,8 εκατ. ευρώ (κέρδη 24,5 εκατ. ευρώ το 2011). Εξαιρουμένων των ELFE, προκύπτουν κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25% (-14,4 εκατ. ευρώ).
- Ζημιές προ φόρων 80,9 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 82% σε ποσοστό και κατά 36,5 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές προ φόρων 44,4 εκατ. ευρώ το 2011). Εξαιρουμένων των ELFE, προκύπτουν ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 13,5 εκατ. ευρώ το 2011).
 
- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 75,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 5% σε ποσοστό και κατά 3,8 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (καθαρές ζημιές 72,1 εκατ. ευρώ το 2011). Εξαιρουμένων των ELFE, προκύπτουν ζημιές 12,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ το 2011).
 
Τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εμφανίζουν οι επιχειρήσεις ELFE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ (143,46 εκατ. ευρώ), Η.Β. BODY ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΛΛΕΣ ABEE (44,29 εκατ. ευρώ), GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΒΕΕ (43,45 εκατ. ευρώ), BIBEXΡΩΜ ΑΕ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (42,99 εκατ. ευρώ), ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (40,14 εκατ. ευρώ), SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (36,51 εκατ. ευρώ), BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (36,03 εκατ. ευρώ), SYNGENTA HELLAS AEBE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (35,29 εκατ. ευρώ), AIR LIQUIDE HELLAS AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (34,21 εκατ. ευρώ) και ΦΑΝΗΣ Α. MEGARA RESINS AE (30,13 εκατ. ευρώ).
 
Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 47 από τις 105 επιχειρήσεις (44,8% του συνόλου, με καθαρά κέρδη 24 εκατ. ευρώ περίπου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 58 εταιρείες (54,2% του συνόλου, με καθαρές ζημιές 99,9 εκατ. ευρώ), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.
 
Τα ίδια κεφάλαια των 105 επιχειρήσεων (740,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 6% το 2012 (-46,7 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Συγχρόνως, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (1,77 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 10% (-189,8 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθε σε 41,8%, από 40,1% το 2011. Επίσης, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (1,03 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 12,2% (-143,1 εκατ. ευρώ), με μεγαλύτερη μείωση όμως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
(-74,3 εκατ. ευρώ), παρά των βραχυπρόθεσμων (-68,8 εκατ. ευρώ), που δεν διευκολύνει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους ήταν κατά 10% μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Πτώση κατά 8% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (839,6 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των παγίων της μεγαλύτερης βιομηχανίας του κλάδου.
 
Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα και με την εμπορία χημικών προϊόντων ή και αναπτύσσουν άλλες, συμπληρωματικές παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.
 
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 105 επιχειρήσεων:
 
- Τριάντα πέντε επιχειρήσεις (33,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 21,4 εκατ. ευρώ έναντι 23,2 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 1,8 εκατ. ευρώ.
 
- Δεκατρείς επιχειρήσεις (12,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011 με κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους τριών εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 5,7 εκατ. ευρώ.
 
- Σαράντα πέντε επιχειρήσεις (42,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 96,8 εκατ. ευρώ έναντι 93 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 3,8 εκατ. ευρώ.
 
- Δώδεκα επιχειρήσεις (11,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011 με ζημιές 4,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως των 2,6 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.
 
Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 44 (41,9% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 54 (51,4% του συνόλου).
 
Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 49 (46,7% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 48 (45,7% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 52 (49,5% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 51 (48,6% του συνόλου).
 
Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 44 από τις 105 εταιρείες (41,9% του συνόλου).
 
Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 46 από τις 105 εταιρείες (43,8% του συνόλου).
 
Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, σε εταιρική βάση, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις Η.Β. BODY ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΛΛΕΣ ABEE (5,52 εκατ. ευρώ), ISOMAT ABEE ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ (2,53 εκατ. ευρώ), BIBEXΡΩΜ ΑΕ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (2,15 εκατ. ευρώ), ALCHIMICA ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2,05 εκατ. ευρώ), ΓΑΒΡΙΗΛ Δ. Σ. & ΣΙΑ ΕΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ (1,81 εκατ. ευρώ), ΦΑΝΗΣ Α. MEGARA RESINS AE (1,78 εκατ. ευρώ), AIR LIQUIDE HELLAS AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (0,99 εκατ. ευρώ), MARIS POLYMERS AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (0,77 εκατ. ευρώ), ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (0,70 εκατ. ευρώ) και ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ (0,64 εκατ. ευρώ).
 
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 105 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε σε 2,1%, από 5,2% το 2011. Εξαιρουμένων των ELFE μειώθηκε σε 6,9%, από 7,6%.
 
Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 46 επιχειρήσεις (43,8%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 59 (56,2%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.
 
Τις μεγαλύτερες καθαρές ζημιές, σε εταιρική βάση, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις ELFE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ (63,72 εκατ. ευρώ), BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (5,28 εκατ. ευρώ), ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (3,59 εκατ. ευρώ), CARMYCO AE ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ (3,54 εκατ. ευρώ), ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ (2,67 εκατ. ευρώ), ΧΡΩΤΕΧ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ AE (2,60 εκατ. ευρώ), ΜΑΝΟΣ ΑΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (1,90 εκατ. ευρώ), MΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (1,84 εκατ. ευρώ), ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (1,41 εκατ. ευρώ) και ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ (1,30 εκατ. ευρώ).
 
Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 57 από τις 105 επιχειρήσεις (54,3%).
 
Επίσης, για τον ίδιο λόγο οι περισσότερες εταιρείες (69, δηλαδή το 67,5% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, οριακά έστω, χρηματοοικονομική διάρθρωση.