Η Attica Bank ανακοινώνει σήμερα την δημοσίευση της προαιρετικής πρότασης της για την επαναγορά έναντι μετρητών των Εγγυημένων Τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου 100.000.000 ευρώ (από τα οποία το ποσό των Ευρώ 94.689.000 είναι σήμερα εκκρεμές), εκδοθέντων από την Attica Funds plc και εγγυημένων από την Τράπεζα.

Η πιο πάνω πρόταση γίνεται υπό τους όρους και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιέχονται στο πληροφοριακό δελτίο που δημοσιεύθηκε σήμερα καιφέρει ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2013 (https://www.bourse.lu/latest-notices-from-issuers)

Οι επενδυτές μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr (Ενότητα Όμιλος/Επενδυτές).

Η πρόταση αποσκοπεί στην βελτίωση και ενδυνάμωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας και επιπλέον στην βελτίωση της ρευστότητας των επενδυτών.