Η συνεχιζόμενη εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, κατά το τρέχον έτος, ωθεί σε περαιτέρω πτώση των παραγωγικών και οικονομικών μεγεθών της ελληνικής βιομηχανίας οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών, η οποία το 2012 κατέγραψε, ως σύνολο, αυξημένες ζημιές.

Ο όγκος της παραγωγής του κλάδου των ηλεκτρικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των φωτιστικών, εκτιμάται ότι παρουσιάζει μεσαία μονοψήφια πτώση το 2013, ενώ ακόμη μεγαλύτερη εκτιμάται ότι είναι η πτώση των εσόδων των επιχειρήσεών του, παρουσιάζοντας επιβράδυνση, πάντως, σε σχέση με το 2012, κυρίως λόγω αύξησης των εξαγωγών του, που αφορούν κυρίως μεγάλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, θερμοσίφωνες και συσκευές επαγγελματικής χρήσης, όπως είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι.

«Όσον αφορά τις λευκές, μεγάλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές η αγορά φαίνεται να παρουσιάζει πτώση της τάξεως του 5% σε τεμάχια το τρέχον έτος, ωστόσο σε άλλες κατηγορίες προϊόντων του κλάδου η πτώση είναι αρκετά μεγαλύτερη, ενώ καταγράφεται μικρή αύξηση σε επί μέρους κατηγορίες της αγοράς των μικροσυσκευών», αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρ. Μαρίδης, διευθύνων σύμβουλος της βιομηχανίας του τομέα ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

«Ενδεχομένως ο κλάδος θα βρεθεί εφέτος στο κατώτατο σημείο, πριν από τη σταθεροποίηση», πιστεύει, προσθέτοντας ότι ο κύκλος εργασιών των εταιρειών του κλάδου υποχωρεί με ρυθμό μεγαλύτερο αυτού της πτώσης σε τεμάχια, λόγω στροφής της ζήτησης στα φθηνότερα προϊόντα, αν και υπάρχουν επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν αύξηση των εσόδων τους.

Ο κλάδος εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 27% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (21,8 εκατ. ευρώ περίπου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 5,3% των συνολικών εσόδων του (6,2% το 2011), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 14% και συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (19,6% το 2012, από 21,3% το 2011).
Επίσης, παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων (σχεδόν έξι εκατ. ευρώ) και αυξημένες κατά 2,6 φορές καθαρές ζημιές μετά την πρόβλεψη για τους φόρους (σχεδόν 8,2 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα 54 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 410,2 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 67 εκατ. ευρώ (-14%). Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 40 από τις 54 επιχειρήσεις (74,1% του συνόλου).

Οι 54 αυτές εταιρείες παραγωγής ή και συναρμολόγησης οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων, απορροφητήρων, κουζινών, θερμοσιφώνων, πλυντηρίων πιάτων, ηλιακών θερμικών συλλεκτών, θερμαντικών σωμάτων, φωτιστικών ειδών και επιγραφών, καθώς και μικροσυσκευών, σκευών και εξοπλισμού μαγειρικής και μονάδων μαζικής εστίασης, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 0,5 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 80,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 21% (-21,5 εκατ. ευρώ).
- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 21,8 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 27% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2011 (29,8 εκατ. ευρώ περίπου).
- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 49% σε ποσοστό και κατά 7,1 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσα προς το 1,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,1% το 2011.
- Ζημιές προ φόρων σχεδόν έξι κατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά εννέα εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη προ φόρων 3,1 εκατ. ευρώ το 2011).
- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 8,2 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 264% σε ποσοστό και κατά 5,9 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (καθαρές ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ το 2011).

Τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εμφανίζουν οι επιχειρήσεις BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ (174,38 εκατ. ευρώ, με μείωση 15%), FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ABEE (61,94 εκατ. ευρώ, με μείωση 24%), OLYMPIA ELECTRONICS AE ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (12,44 εκατ. ευρώ, με αύξηση 2%), ΜΠΡΑΪΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕ (10,88 εκατ. ευρώ, με μείωση 22%), ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (10,35 εκατ. ευρώ, με μείωση 21%), COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΠΕ (9,19 εκατ. ευρώ, με αύξηση 5%), ΔΗΜΑΣ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (7,86 εκατ. ευρώ, με αύξηση 37%), ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (7,57 εκατ. ευρώ, με μείωση 19%), AΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - ACA AEBE ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (7,48 εκατ. ευρώ, με αύξηση 19%) και VENMANN ABEE ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (7,05 εκατ. ευρώ, με αύξηση 11%).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 25 από τις 54 επιχειρήσεις (46,3% του συνόλου, με καθαρά κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 29 εταιρείες (53,7% του συνόλου, με καθαρές ζημιές 12,4 εκατ. ευρώ περίπου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

Τα ίδια κεφάλαια των 54 επιχειρήσεων (227,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 3% το 2012 (-6,1 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Συγχρόνως, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (539,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 6% (-31,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθε σε 42,2%, από 40,9% το 2011. Επίσης, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (311,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 7,7% (-25,8 εκατ. ευρώ), με παράλληλη όμως μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (-49,1 εκατ. ευρώ) και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (+23,3 εκατ. ευρώ), που υπονομεύει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους εμφανίζεται πάντως κατά 37% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Πτώση κατά 5% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (183,9 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων αφορά συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα και με την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών συσκευών ή και αναπτύσσουν άλλες, συμπληρωματικές παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 54 επιχειρήσεων:

- Είκοσι μία επιχειρήσεις (33,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά ένα εκατ. ευρώ.
- Έξι επιχειρήσεις (12,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011 με κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 2,4 εκατ. ευρώ.

- Είκοσι τρεις επιχειρήσεις (42,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 3,2 εκατ. ευρώ.
- Τέσσερις επιχειρήσεις (11,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011 με ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως του 0,3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 0,6 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 19 (35,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 20 (37,0% του συνόλου).

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 19 (35,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 22 (40,7% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 20 (37,0% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 19 (35,2% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 20 από τις 54 εταιρείες (37,0% του συνόλου).
Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 21 από τις 54 εταιρείες (38,9% του συνόλου).
Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις ΔΗΜΑΣ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (0,47 εκατ. ευρώ), PRIΜE LASER TECHNOLOGY ABEE ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (0,45 εκατ. ευρώ), CRYSTAL AUDIO AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (0,43 εκατ. ευρώ), SOLARNET AE ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (0,42 εκατ. ευρώ), ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΕ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ (0,40 εκατ. ευρώ), ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Ν. Π. & ΥΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ AΒΕE (0,36 εκατ. ευρώ), OLΥMPIA ELECTRONICS AE ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (0,35 εκατ. ευρώ), ALFA FRIGOR AE ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (0,19 εκατ. ευρώ), COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΠΕ (0,15 εκατ. ευρώ) και ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΑΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (0,14 εκατ. ευρώ).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 54 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε σε 4,0%, από 5,2% το 2011.

Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 19 επιχειρήσεις (34,2%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 35 (64,8%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Τις μεγαλύτερες καθαρές ζημιές σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ABEE (3,82 εκατ. ευρώ), BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ (1,20 εκατ. ευρώ), ELCO - ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΑΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (0,85 εκατ. ευρώ), ΜΠΡΑΪΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕ (0,73 εκατ. ευρώ), ALUMINOX ABEE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (0,70 εκατ. ευρώ), ΚΡΥΣΤΑΛ AE ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (0,63 εκατ. ευρώ), ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (0,61 εκατ. ευρώ), ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (0,49 εκατ. ευρώ), GINOX AEBE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ (0,47 εκατ. ευρώ) και ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ (0,43 εκατ. ευρώ).
Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 30 από τις 54 επιχειρήσεις (55,6%).
Επίσης, για τον ίδιο λόγο οι περισσότερες εταιρείες (38, δηλαδή το 70,4% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, οριακά έστω, χρηματοοικονομική διάρθρωση.