Βαρύ πλήγμα δέχθηκαν οι αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, σύμφωνα με κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group. 

Ειδικότερα, στη μελέτη, σχετικά με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς, αναφέρονται τα εξής: «Το μέγεθος της αγοράς των αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών ακολούθησε ανοδική πορεία, κατά το χρονικό διάστημα 2000- 2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,8%, ενώ, την τελευταία τετραετία (2009- 2012), επηρεασμένη από το γενικότερο κλίμα ύφεσης, κατέγραψε φθίνουσα πορεία. Το συνολικό μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς παρουσίασε μείωση 17,8%, το 2012, σε σχέση με το 2011. Παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τις διαμορφούμενες τάσεις, η αξία της αγοράς θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία και το 2013». 

Όσον αφορά τη σύνθεση των πωλήσεων των αλυσίδων του κλάδου, η εξεταζόμενη αγορά, το 2012, αφορούσε, κυρίως, μεγάλες οικιακές συσκευές (περιλαμβάνει και κλιματιστικά) σε ποσοστό 37% και ηλεκτρονικές συσκευές (σε ποσοστό 33%), ενώ μικρότερη ήταν η συμμετοχή των προϊόντων πληροφορικής (14%), μικρών οικιακών συσκευών (13%) και φωτογραφικών ειδών (3%). 

Στο πλαίσιο της μελέτης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει δείγματος 12 εταιρειών που βρίσκονται εν λειτουργία, το 2012, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμοι ισολογισμοί των χρήσεων 2011 και 2012.
Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε μικρή μόνο υποχώρηση κατά 1%, το 2012, ενώ τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών ήταν αρνητικά, την τελευταία διετία. Οι συνολικές πωλήσεις των 12 επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασαν πτώση 11,3%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό τόσο το 2012 (-23,3 εκατ. ευρώ) όσο και το 2011. 

Τελικά, το καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών παρέμεινε ζημιογόνο, την εξεταζόμενη διετία (2011-2012), ενώ τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 1,5%, το τελευταίο έτος.

TAGS