Γράφει η Μαρίνα Πρωτονοταρίου

Η έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική τραπεζική και χρηματιστηριακή αγορά ωθούν ακόμη μια μεγάλη ελληνική εταιρεία προς το εξωτερικό προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος.

Η Βιοχάλκο εκτός από το μεγαλύτερο ελληνικό βιομηχανικό και εξαγωγικό όμιλο είναι μια ιστορική ελληνική βιομηχανία που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από την κρίση αλλά και από την συνεχή αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η εταιρεία συμμετοχών του ομίλου Βιοχάλκο θα απορροφηθεί από την βελγική Viohalco S.A, θα απορροφήσει στην συνέχεια την Cofidin (επίσης βελγική με το 13% της ελληνικής Βιοχάλκο) και όταν ολοκληρωθούν οι συγχωνεύσεις οι μέτοχοι της Βιοχάλκο θα ανταλλάξουν με αναλογία μια προς μια τις μετοχές τους με την Viohalco s.a η οποία θα είναι εισηγμένη στο EURONEXT.

Όπως τονίζει η ίδια η εταιρεία με την διασυνοριακή συγχώνευση ο όμιλος αποκτά διεθνή πρόσβαση στις αγορές. Όπως όλοι αντιλαμβάνονται το ελληνικό χρηματιστήριο χάνει μια μεγάλη εταιρεία συμμετοχών ( καταρχήν ) ενώ επειδή υπάρχουν κι άλλες έξι θυγατρικές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Το διοικητικό συμβούλιο της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει τα εξής:
 
1.Την 13η Σεπτεμβρίου 2013 τα διοικητικά συμβούλια της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (στο εξής «ΒΙΟΧΑΛΚΟ») και της Viohalco S.Α. εταιρίας συμμετοχών, θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ με έδρα το Βέλγιο: 1) απεφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή  συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω συγχώνευση της εταιρίας Viohalco S.A. με την εταιρία Compagnie Financière et de Développement Industriel S.A. (στο εξής «Cofidin S.A.») με έδρα το Βέλγιο, 2) όρισαν ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2013, 3) αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των διοικητικών  συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση 4) ενέκριναν  τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των δύο εταιρειών για τον διορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα από το εμποροδικείο των Βρυξελλών για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, και 5) παρέσχαν την εντολή να γίνουν οι κατα τον νόμο απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.
 
2. Την 16η Σεπτεμβρίου 2013, σε δεύτερη συναφή συνεδρίασή τους τα διοικητικά συμβούλια της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και της Viohalco S.A.: 1) ενέκριναν  το  κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, 2) όρισαν εκπροσώπους για την υπογραφή του, και 3) παρέσχαν εντολή να γίνουν οι κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις. 
 
3. Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιρειών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του Βελγικού Κώδικα  Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.
 
4. Στο πλαίσιο της σχεδιασθείσης αναδιάρθρωσης,  η απορροφώσα εταιρία Viohalco S.A. εν συνεχεία θα απορροφήσει την εταιρία Cofidin S.A., επίσης εταιρία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης ελληνικής εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Συνεπεία της ολοκλήρωσης των παραπάνω συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας Viohalco S.A. που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε μία (1) μετοχή της ViohalcoS.A.για κάθε μία (1) μετοχή της BΙΟΧΑΛΚΟ.
 
5. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών και των κατά περίπτωση αρμοδίων εποπτικών αρχών.  Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός  του Νοεμβρίου 2013. 
 
6. Με την αναδιάρθρωση σκοπείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιριών.
 
7.  Η εταιρία σύμφωνα με το νόμο θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαδικασία  συγχώνευσης.