Δυο φορείς με προϋπολογισμούς άνω των 20 εκατ. ευρώ δεν έχουν δεν έχουν στείλει ως όφειλαν στοιχεία, ενώ επιπλέον εννέα φορείς παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους στόχους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το δελτίο παρακολούθησης επίτευξης στόχων Νομικών Προσώπων άνω των 20 εκ. ευρώ του υπουργείου Οικονομικών:

• δύο φορείς (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΚΕΕΛΠΝΟ) δεν έχουν υποβάλει στοχοθεσία,

• δέκα έξι φορείς βρίσκονται εντός του στόχου,

• δύο φορείς (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνική Λυρική Σκηνή) παρουσιάζουν απόκλιση από το στόχο, ωστόσο βελτίωσαν τα αποτέλεσμά τους το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με αυτό του α΄ τρίμηνου του τρέχοντος έτους, ενώ αντίστροφα τα αποτελέσματα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το β΄ τρίμηνο παρουσίασαν αρνητική απόκλιση σε σχέση με αυτή του α΄ τριμήνου, και

• εφτά φορείς παρουσιάζουν για δεύτερο τρίμηνο απόκλιση από τον στόχο που έχει τεθεί.

Τα νομικά πρόσωπα που παρουσιάζουν για δεύτερο τρίμηνο απόκλιση από τους στόχους είναι ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος (ΟΚΧΕ), το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ο Ειδικός Λογαριασμός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ειδικότερα:

• Στους περισσότερους φορείς η κύρια αιτία απόκλισης είναι τα μειωμένα, σε σχέση με το στόχο, έσοδα. Αυτό οφείλεται, στη μη λήψη των επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και στις χρονικές διαφορο-ποιήσεις των ροών των χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και σε υστέρηση των ίδιων εσόδων τους, όπως στο Πράσινο Ταμείο λόγω μειωμένης ανταπόκρισης των πολιτών στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα και τους ημιυπαίθριους.

• Τέλος, οι αποκλίσεις που εμφανίζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλονται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων, σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών