Ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουλίου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 3,6%, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αναλυτικότερα ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουλίου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 3,6%, έναντι μείωσης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 0,8%, έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 3,6% το μήνα Ιούλιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 14,8 %.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 3,5%.

Επίσης, η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 3,6% το μήνα Ιούλιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

-Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 4,2%.

- Στην αύξηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 16,8%.

Αυξήθηκαν οι νέες παραγγελίες στη βιομηχανία

Ο Γενικός ∆είκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουλίου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%, έναντι μείωσης 14,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 5,4%, έναντι μείωσης 7,8% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.