Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών, ενέκρινε η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της FHL Η. Κυριακίδης Μάρμαρα Γρανίτες ΑΒΕΕ. 

Ειδικότερα, οι μέτοχοι ενέκριναν το, από 20.6.2013, σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών Λατομική Νούκαρης ΑΕ, Εξορυκτική ΑΕ, Chinogreek Quarries Development SA, FHL Η. Κυριακίδης Μάρμαρα–Γρανίτες με απορρόφηση της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης από την τέταρτη ανώνυμη εταιρεία. 

Παράλληλα, οι μέτοχοι εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ηλία Κυριακίδη, να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου την σύμβαση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών καθώς και κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κλπ που προβλέπεται στο Νόμο ή θα κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους αυτής εντός των πλαισίων του εγκριθέντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.