Σε αλλαγή της επίμαχης τροπολογίας, με την οποία επιχειρούσε να βάλει «μπλόκο» στην έξοδο των επιχειρήσεων από το Χρηματιστήριο Αθηνών, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΟΙΚ προβλέπεται ότι πλέον απαιτείται ποσοστό 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μιας εισηγμένης επιχείρησης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει τη συγχώνευση - απορρόφησή της με άλλη εισηγμένη σε αγορές εκτός Ελλάδας, η οποία θα εκδώσει μετοχές ως αντάλλαγμα.

«Εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρείας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σε οργανωμένη αγορά κράτους άλλου πλην της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών, το ποσοστό της απαιτούμενης πλειοψηφίας του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε 90%. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν, συνεπεία εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρίας λαμβάνουν μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα», αναφέρεται στην τροπολογία.

Η ρύθμιση την οποία έχει καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών αποσκοπεί στην προσέγγιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τα ισχύοντα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το απαιτούμενο ποσοστό για τη διαγραφή εταιρειών από το Χ.Α. χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια πρόταση με προφανή στόχο την προστασία των μετόχων μειοψηφίας.

Με τις προτεινόμενες νομοτεχνικές αλλαγές που θα κατατεθούν, διασφαλίζεται ότι η ρύθμιση δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις συγχωνεύσεις μεταξύ ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, καθώς γι’ αυτές το ποσοστό θα παραμείνει 67%, ενώ διατηρείται η δικλείδα ασφαλείας αυξημένου ποσοστού 90% όσον αφορά τις συγχωνεύσεις με αλλοδαπές εισηγμένες, κατά τα πρότυπα των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η εισηγμένη Βιοχάλκο ΒΙΟΧΚεξέφρασε την πρόθεση να αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την απόφαση της εταιρείας να μεταφέρει την έδρα της στο Βέλγιο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να είναι σύμφωνη με το νόμο που δεν επιτρέπει στις εισηγμένες εταιρείες να συγχωνεύονται με μη εισηγμένες, και δια αυτού του τρόπου να βγαίνουν από το Χρηματιστήριο προσφέροντας ως αντάλλαγμα μετοχές, αντί μετρητά, η διοίκηση της Βιοχάλκο είχε αποφασίσει να εισάγει πρώτα την νέα εταιρεία Viochalco SA στο χρηματιστήριο Euronext, ανταλλάσσοντας τις υφιστάμενες μετοχές (1 προς 1) που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α, με νέες οι οποίες επίσης θα εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά.

Η ρύθμιση εκτιμάται ότι θα έχει άμεση επίπτωση στα σχέδια της Βιοχάλκο, καθώς της επιβάλει να διασφαλίσει υποχρεωτικά τη σύμφωνη γνώμη του 90% των μετόχων στη γενική συνέλευση προκειμένου να προχωρήσει στη διαγραφή των μετοχών της.