Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε τη Σλοβενία για την αδυναμία του τραπεζικού της τομέα και την ανάγκη λήψης διαρθρωτικών μέτρων, στην ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε, στις Βρυξέλλες. 

Σε όρους ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, η Σλοβενία κατατάχθηκε στην ομάδα των χωρών της μεσαίας βαθμίδας. Πρόκειται για χώρες που έχουν καλές επιδόσεις σε ορισμένα πεδία, ενώ αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε άλλα. Η ανταγωνιστικότητα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στη βάση δέκα δεικτών. 

Η Σλοβενία - που βρίσκεται στην ομάδα των χωρών που απαρτίζουν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Πορτογαλία - χρειάζεται διαρθρωτικά μέτρα για να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και να βελτιώσει την παραγωγικότητά της. Επίσης, πρέπει να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον για να προσελκύσει επενδύσεις και να ενθαρρύνει τις εξαγωγές, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Σλοβενία έχει ένα από τα μικρότερα μερίδια άμεσων ξένων επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ, μεταξύ των νεοεισερχόμενων μελών της ΕΕ (31% το 2012) τονίζεται στην ίδια έκθεση. 

Επίσης, υπογραμμίζεται η αδυναμία του τραπεζικού τομέα, καθώς παραμένει ασταθής και περιορισμένος σε όρους χορηγήσεων (δανείων). Η βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών και η ανακεφαλαιοποίηση όσων λειτουργούν καλά, είναι οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, σύμφωνα με την έκθεση. 

Σε όρους καινοτομίας, η Σλοβενία βρίσκεται περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αυτή η σχετική επιτυχία πρέπει να διατηρηθεί και γι' αυτό απαιτούνται επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το κράτος και εστιασμένες σε μέτρα ενθάρρυνσης της έρευνας και της καινοτομίας, προστίθεται στην ίδια έκθεση.