Μείωση του κύκλου κατά 18%, αύξηση του μικτού περιθωρίου, σημαντική αύξηση του EBITDA και σημαντική μείωση της ζημιάς μετά τους φόρους, ανακοίνωσε η CPI ΑΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιά 205 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 817 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για τη χρήση που έληξε στις 30/06/2013, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα, εμφανίζονται βελτιωμένα, παρά τη σημαντική επιβάρυνσή τους με έκτακτα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας CPI, για το οικονομικό έτος 01/07/2012 – 30/06/2013, ανήλθε σε 14.261 χιλ. ευρώ από 17.524 χιλ. ευρώ, κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 18,6%.
Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν σε 9.725 χιλ. ευρώ από 13.019 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν ελαφρά σε 4.535 χιλ. ευρώ από 4.505 χιλ. ευρώ, την ίδια περίοδο πέρυσι κα αποτελούν πλέον το 32% των εσόδων της εταιρείας.

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε και ανήλθε στο 23,52% έναντι 21,9%, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 514 χιλ. ευρώ από 14 χιλ. ευρώ, κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, παρά την επιβάρυνση των εξόδων της εταιρείας από τα έκτακτα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν, ανερχόμενες σε 3.697χιλ. ευρώ έναντι 4.184 χιλ. ευρώ, στις 30/06/2012, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου, μειώθηκαν, ανερχόμενα σε 159 χιλ. ευρώ έναντι 275 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο.