Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας στην Πολωνία κάλυψε πλήρως η Flexopack. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η «FLEXOPACK AEBE Πλαστικών» ανακοίνωσε, ότι η αποφασισθείσα από την στην Πολωνία θυγατρική της εταιρεία «FESCOPACK Sp. Zoo» αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των 14.700.000 ζλότυ (3,5 εκ Ευρώ περίπου), με την έκδοση 29.400 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, καλύφθηκε πλήρως και στο σύνολό της από την Εταιρεία.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω θυγατρικής ανέρχεται στο ποσό των 16.076.000 ζλότυ, διαιρούμενο σε 32.152 κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 500 ζλότυ εκάστης, η δε συμμετοχή της Εταιρείας σε αυτό διαμορφώνεται πλέον σε 97,86%.

Ήδη και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της παραπάνω αύξησης ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα, με σκοπό την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εν λόγω θυγατρικής τόσο σε επίπεδο κτιριακού, όσο και σε επίπεδο μηχανολογικού εξοπλισμού.