Μικρή υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ευρώ κατά τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων αυξήθηκε κατά +0,23% ως αποτέλεσμα της ανατίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων (+0,82%) και της υποχώρησης των λοιπών νομισμάτων (-0,26%).

Περίπου οι ίδιες μεταβολές σημειώνονται και με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ευρώ (σύνολο νομισμάτων: +0,35%, ευρωπαϊκά νομίσματα: +0,85% και λοιπά νομίσματα: -0,18%).

 Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2012, αυτές ανήλθαν, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε -3,00% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -2,60% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε -3,34% για τα λοιπά νομίσματα.

Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή κατά το α' εννεάμηνο του 2013 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012, ανήλθαν σε -2,90% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -2,13% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε -3,54% για τα λοιπά νομίσματα.

Τέλος, οι μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Σεπτέμβριος 2012 - Σεπτέμβριος 2013, ήταν -4,31%, -3,61% και -4,91% για το σύνολο των νομισμάτων, τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και τα λοιπά νομίσματα, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι εάν μετρήσουμε τις μεταβολές του ευρώ με βάση τις σταθμίσεις του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας προκύπτουν περίπου οι ίδιες ποσοστιαίες μεταβολές για όλους τους τρόπους υπολογισμού των.

Ανατίμηση ως προς τα περισσότερα λοιπά νομίσματα, σημείωσε το ευρώ κατά το Σεπτέμβριο 2013, σε σχέση με τον Αύγουστο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά -0,29%, η κορόνα Νορβηγίας κατά - 0,43%, το γιέν Ιαπωνίας κατά -1,56% και το γουάν Κίνας κατά -0,26%. Αντίθετα, το δολάριο Καναδά και το δολάριο Αυστραλίας ανατιμήθηκαν κατά +0,26% και +2,52%, αντίστοιχα, ενώ το φράγκο Ελβετίας έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (-0,01%).

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -17,15% (γιέν Ιαπωνίας) έως -1,71% (δολάριο ΗΠΑ), και η μικρή ανατίμηση του γουάν Κίνας (+0,15%).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' εννεάμηνο 2013 έναντι του α' εννεαμήνου 2012, προκύπτει η υποχώρηση όλων των λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: -2,75%, φράγκο Ελβετίας: -2,20%, κορόνα Νορβηγίας: -1,85%, δολάριο Καναδά: -4,77%, δολάριο Αυστραλίας: -7,71%, γιέν Ιαπωνίας: -20,14% και γουάν Κίνας -0,20%).

Τέλος, κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Σεπτέμβριος 2012 - Σεπτέμβριος 2013, δια- πιστώνεται επίσης η υποχώρηση του συνόλου των λοιπών νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -24,10% (γιέν Ιαπωνίας) έως -0,51% (γουάν Κίνας).