Την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε της κατά 79,95% θυγατρικής της εταιρείας «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Capo Di Corfu Ανώνυμη Εταιρεία» στον Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου (βασικό μέτοχο, πρόεδρο ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας) ανακοίνωσε η Γ.Ε. Δημητρίου Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής της αναδιάρθρωσης και του επιχειρηματικού εξορθολογισμού των δραστηριοτήτων του ομίλου εταιρειών, στο οποίο ανήκει.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τίμημα πώλησης του συνόλου των μετοχών της «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Capo Di Corfu Ανώνυμη Εταιρεία» που κατείχε η εταιρεία ανήλθε στο ποσό των 604.422,00 ευρώ. Το λογιστικό αποτέλεσμα της ως άνω πώλησης στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής ανέρχεται σε κέρδη 249.795,92 ευρώ. Η επίδραση της ως άνω πώλησης στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου ανέρχεται σε ζημία 650.204,08 ευρώ.

Τέλος, η επίδραση της πώλησης της ανωτέρω εταιρείας στην ενοποιημένη καθαρή θέση του ομίλου ανέρχεται σε ζημία 1.390.026,11 ευρώ, σε σχέση με την ενοποιημένη καθαρή θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2012 και σε ζημία 330.906,07 ευρώ, σε σχέση με την ενοποιημένη καθαρή θέση της 30ης Ιουνίου 2013.