Ο δανεισμός προς τις αλβανικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά σχεδόν 545 δισ. λεκ τον Αύγουστο σε ετήσια βάση - ή κατά 3 δισ. λεκ, έναντι του προηγούμενου μήνα - σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας. 

Η έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων, που διενήργησε το Ίδρυμα, έδειξε ότι ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθοδική τροχιά σε ποσοστό 1,3% τον Αύγουστο, έναντι 0,8% τον Ιούλιο. 

Μειωμένα ήταν τα επιτόκια δανεισμού, τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τους ιδιώτες. 

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών χορηγήσεων κατέγραψε απώλειες 1,7 δισ. λεκ τον Αύγουστο, συρρικνούμενο κατά 3% σε ετήσια βάση. 

Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων προς ιδιώτες μειώθηκε κατά περίπου 1 δισ. λεκ τον ίδιο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση διατηρήθηκε σε ένα επίπεδο ανάπτυξης της τάξης του 0,5%.