Τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Βιοχάλκο-Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού & Αλουμινίου ΑΕ από τη Viohalco καλούνται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η α΄επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου και η β΄επαναληπτική γενική συνέλευση στις 6 Δεκεμβρίου 2013.

Αναλυτικότερα, στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται:

- Υποβολή και έγκριση: α) του από 16/9/2013 κοινού σχεδίου σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης των εταιρειών "ΒΙΟΧΑΛΚΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ" και "VIOHALCO", β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3777/2009, γ) της έκθεσης του κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για τη διασυνοριακή συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 772/9,§1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών.

- Έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης των εταιρειών "ΒΙΟΧΑΛΚΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ" και "VIOHALCO" με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 772/1 και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών.

- Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

- Επικύρωση εκλογής προσωρινού συμβούλου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.