Η Εθνική Τράπεζα γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2012, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές ως ισχύει, τόσο στην Εταιρεία, όσο και στις θυγατρικές της, εξεδόθησαν αντίστοιχα εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.