Κατά έξι μήνες μετατέθηκε η ημερομηνία λήξεως των ομολογιών και η ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου της Dionic, στο πλαίσιο της συνέλευσης των ομολογιούχων του από 08/10/2010 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση, η οποία ολοκληρώθηκε την 4η Οκτωβρίου, συγκλήθηκε, δυνάμει του από 30.09.2013 πρακτικού ΔΣ, με θέματα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση όρων του ομολογιακού δανείου και, ιδίως, τροποποίηση της διάρκειας του ομολογιακού δανείου, τροποποίηση του συμβατικού επιτοκίου των ομολογιών, τροποποίηση του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές.

Κατά τη συνεδρίαση, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν ομολογιούχοι του ομολογιακού δανείου, εκπροσωπούντες 48 ανεξόφλητες ομολογίες επί συνόλου 52 ανεξόφλητων ομολογιών του δανείου, δηλαδή ποσοστό 92,3077% του ανεξόφλητου κεφαλαίου, συνολικού ποσού 520.000 ευρώ του ομολογιακού δανείου και η συνέλευση των ομολογιούχων βρέθηκε σε απαρτία.

Η συνέλευση των ομολογιούχων, με φανερή ψηφοφορία και ονομαστική κλήση, αποφάσισε, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του δανείου, την τροποποίηση των όρων του προγράμματος του ομολογιακού δανείου και των λοιπών συναφών συμβατικών κειμένων, προκειμένου να επιτευχθεί:
- Η μετάθεση της ημερομηνίας λήξεως των ομολογιών και της ημερομηνίας λήξεως του ομολογιακού δανείου κατά έξι μήνες, δηλαδή από 08.10.2013 σε 08.04.2014. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί.
Ενόψει τούτου, τροποποιείται/προσαρμόζεται η ημερομηνία μετατροπής ως η πρώτη εργάσιμη ημέρα, μετά το πέρας δύο μηνών από την 08.10.2013 και, εφεξής, κάθε εργάσιμη ημέρα, μετά την παρέλευση ενός μηνός, μέχρι και την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου.
- Η τροποποίηση του συμβατικού επιτοκίου, το οποίο θα σημαίνει το σταθερό επιτόκιο, ύψους 9,5%, ετησίως ή το ανώτατο επιτρεπόμενο δικαιοπρακτικό επιτόκιο, στην περίπτωση που προβλέπεται στον όρο 3.2. του προγράμματος. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί.
- Η τροποποίηση του λόγου μετατροπής, προκειμένου, κατά τις ημερομηνίες μετατροπής, κάθε ομολογία να δύναται, κατ’ επιλογήν των ομολογιούχων, να μετατραπεί σε 33.330 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εκδότριας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 22.07.2013 απόφαση ΓΣ της εκδότριας, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με 44 θετικές ψήφους και 4 αρνητικές, κατά πλειοψηφία 84,6154%.
- Η τροποποίηση οιουδήποτε άλλου όρου του δανείου που συνεπάγονται οι ανωτέρω τροποποιήσεις. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί.
- Η τροποποίηση κάθε σχετικού με το δάνειο αυτό εγγράφου. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του δανείου κατά τα ανωτέρω τελεί πάντα υπό την επιφύλαξη λήψης προηγούμενης σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της εκδότριας, βάσει των οικείων διατάξεων του ν.3156/2003 και κ.ν.2190/1920.

Περαιτέρω, η συνέλευση των ομολογιούχων παρείχε εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, υφιστάμενο ή όπως τυχόν στο μέλλον αντικατασταθεί, όπως στο όνομα και για λογαριασμό των ομολογιούχων, κατά την κρίση του, υπογράψει, εκδώσει ή/και συνάψει (κατά περίπτωση), κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης των ομολογιούχων κάθε είδους συμβατικά ή άλλα έγγραφα τυχόν απαιτούνται για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξεως των ομολογιών και της ημερομηνίας λήξεως του ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση/προσαρμογή της ημερομηνίας μετατροπής, την τροποποίηση του συμβατικού επιτοκίου, την τροποποίηση του λόγου μετατροπής, κατά τα ανωτέρω και περαιτέρω την τροποποίηση οιουδήποτε άλλου όρου του δανείου, που συνεπάγονται οι ανωτέρω τροποποιήσεις, καθώς και κάθε σχετικού με το δάνειο αυτό εγγράφου.

Η συνέλευση των ομολογιούχων περαιτέρω ανακοίνωσε ότι ο υφιστάμενος διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί και έχει αναλάβει, βάσει των όρων του προγράμματος και των λοιπών συμβατικών κειμένων του ομολογιακού δανείου, πλην, όμως, δεν έχει κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την αντικατάστασή του.

Η πρόταση της εκδότριας επ’ αυτού είναι να οριστεί από τη συνέλευση των ομολογιούχων νέος διαχειριστής πληρωμών και νέος εκπρόσωπος των ομολογιούχων, προκειμένου να αντικατασταθεί ο υφιστάμενος, πλην, όμως, για το σκοπό αυτό θα απαιτηθεί νέα συνέλευση των ομολογιούχων και, για το λόγο αυτό, προτείνει να προσκληθεί εκ νέου η συνέλευση των ομολογιούχων από την εκδότρια.

Επομένως, η συνέλευση των ομολογιούχων θα προσκληθεί εκ νέου για τους ανωτέρω σκοπούς, καθώς η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων, βάσει των όρων του δανείου και του νόμου, αφορά στο συμφέρον του συνόλου των ομολογιούχων και της λειτουργίας του δανείου.