Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Eurobank Ergasias ΕΥΡΩΒΑ.Ε. και της Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε. αποφάσισαν χθες τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών.

Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της Νέας Proton από την Eurobank, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, με συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.2515/1997 και των άρθρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920.

Κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2013.

TAGS