Από την 10η Οκτωβρίου, οι μετοχές της εταιρείας Ικτίνος Ελλάς ΑΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική ονομαστική αξία 0,40 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 03/09/2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.815.345,26 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «καταβληθέν διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 714.502,50 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,425 ευρώ και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 0,025 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονοματικής αξίας της μετοχής από 0,425 ευρώ σε 0,40 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, στους μετόχους ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 11.432.040 ευρώ, διαιρούμενο σε 28.580.100 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία.
To υπουργείο Ανάπτυξης, με την αριθ. Κ2-5962/26-9-2013 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.

Το ΧΑ, στη συνεδρίασή του της 08/10/2013, ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10/10/2013, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με την τελική ονομαστική αξία 0,40 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ., την 14/10/2013.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 18/10/2013 και θα πραγματοποιηθεί, μέσω της τράπεζας EFG Eurobank.

Η πληρωμή των μετόχων θα πραγματοποιείται με την προσέλευσή τους στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου μετόχου εξουσιοδοτήσεως.