Την πρόθεσή της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελληνικά Καλώδια προτίθεται να συμμετάσχει στον δημόσιο διαγωνισμό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41303,Ομάδες Α και Β) κατά την ημερομηνία της 15.10.2013 ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία αυτός τελικά διεξαχθεί.