Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο συμμετρικής και έγκαιρης πληροφόρησης της επενδυτικής κοινότητας ανακοινώνει ότι:
α) μετά από απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΛ9Ι1-ΚΟΗ) εγκρίθηκε για πληρωμή στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ποσό ύψους 58.350.823,44 ευρώ, για την κάλυψη του χρεωστικού ελλείμματος του λογαριασμού εφάπαξ του προσωπικού της εταιρείας έως και την 30/06/2013,

β) με εντολή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, εισπράχθηκε από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ποσό ύψους 15.927.354,04 ευρώ, από ληξιπρόθεσμες οφειλές υδροληψίας της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας μέχρι την 05/8/2013 και

γ) μετά από απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2410/26-9-2013, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εισέπραξε το ποσό των 149.447.102,49 ευρώ, για την εξόφληση οφειλών των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την 31/7/2013.