Στη διάθεση των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών βρίσκονται από σήμερα τα έγγραφα συγχώνευσης της ΕΧΑΕ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών έχουν το δικαίωμα επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων των προβλεπόμενων εγγράφων της συγχώνευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη διεύθυνση των γραφείων των συγχωνευομένων εταιρειών.

Υπενθυμίζεται πως τα διοικητικά συμβούλια της ΕΧΑΕ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ, στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 υπέγραψαν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, το οποίο ακολούθως υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας, δια της καταχωρήσεως του υπόψη Σχεδίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 9/10/2013 και την εν συνεχεία δημοσίευση των αντίστοιχων ανακοινώσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 10/10/2013.