Στα 303,9 δισ. ευρώ, ήτοι στο 156,9 % επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος υπολογίζεται το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση που καταρτίστηκε στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), για τη δεύτερη κοινοποίηση του έτους 2013 και υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στη Eurostat, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2012, εκτιμάται στα 17,4 δισ. ευρώ (9,0 % επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει την εξέλιξη την περίοδο 2009‐2012 του ΑΕΠ, των εσόδων, των δαπανών, του ελλείμματος και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης. 

Η κρατική υποστήριξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η επίπτωση της στο έλλειμμα/ πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης 

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από όλες τις παρεμβάσεις του κράτους κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης. Το 2012, αυτή ανήλθε σε 5495 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι συνεχιζόμενες δαπάνες / έσοδα που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις από το 2008, επιπρόσθετα από τις νέες δαπάνες/έσοδα που ανέκυψαν το έτος 2012. Ως μέρος των τελευταίων αυτών, το 2012 η Γενική Κυβέρνηση, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), πραγματοποίησε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις ύψους 8429 εκατομμύρια για την εξυγίανση των τραπεζών, ενώ παράλληλα απέκτησε απαιτήσεις έναντι των υπό εκκαθάριση τραπεζών ύψους 2218 εκατομμυρίων ευρώ.


Για τα έτη 2009‐2011, η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες. Εν αντιθέσει, το 2012 η δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερο από τα έσοδα.