Για τις 22 Οκτωβρίου, ορίστηκε η έναρξη διαπραγμάτευσης των 12.120.000 νέων μετοχών της Autohellas ΑΤΕΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη νέα ονομαστική αξία, 0,96 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2013, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,96 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 36.360.000 σε 12.120.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 3 παλαιών μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στο ύψος των 11.635.200 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.120.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,96 ευρώ.
Με απόφαση της εταιρείας, η 15/10/2013 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 36.360.000 υφισταμένων, κοινών μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την επομένη εργάσιμη 16/10/2013, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 18/10/2013 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 12.120.000 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη νέα ονομαστική αξία 0,96 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 22/10/2013.
Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ, ανέρχεται σε 12.120.000, η τιμή εκκίνησής τους στο ΧΑ θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθ.26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.).