Η 23η Οκτωβρίου ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Flexopack ΑΕ.

Ειδικότερα, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2013, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 1.172.002,40 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας κατά το ποσό των 0,10 ευρώ, δηλαδή από 0,53 ευρώ σε 0,63 ευρώ και
- Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 1.054.802,16 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,09 ευρώ, δηλαδή από 0,63 ευρώ σε 0,54 ευρώ και με την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της εταιρείας.

Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.328.812,96 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 11.720.024 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ εκάστης.
Την 01-10-2013, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-5828/27-09-2013 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε, κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Οκτωβρίου 2013, για την ταυτόχρονη αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου, βάσει του κανόνα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 18η Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία αποκοπής η 16η Οκτωβρίου 2013, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 27 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,09 ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2013.
Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 23η Οκτωβρίου 2013 και θα πραγματοποιηθεί, μέσω της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ».

Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την 23-10-2014, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας.