Ποσό ύψους 1,625 δισ. ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων με μέση απόδοση 3,95%, έναντι απόδοσης 4,02% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία στις 17 Σεπτεμβρίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,360 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,89 φορές.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013, στις 12 μμ.