Στην ίδρυση εταιρείας στις ΗΠΑ με την επωνυμία Alumil Fabrication INC και ποσοστό συμμετοχής 100% προχώρησε η εισηγμένη βιομηχανία αλουμινίου Αλουμύλ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας θα είναι η εμπορία προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων της Αλουμύλ ΑΕ και άλλων εταιρειών, η εμπορία άλλων δομικών υλικών, η εμπορία φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων, καθώς και η εμπορία προφίλ από πλαστική ύλη και υαλοπινάκων.

Η ίδρυση της παραπάνω εταιρείας δεν πρόκειται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.