Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σύμφωνα με το N. 3556/2007, ότι στις 16.10.2013 έλαβε ενημέρωση από την Εταιρεία, Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, σχετικά με την απόκτηση στις 11.10.2013, 105.270.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 33,0% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

TAGS