Στις 11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ για την έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.".

Προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ΄ ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Συγχωνεύσεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκατάστατων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως.

- Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Απόσχισης του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μετ΄ ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Απόσχισης, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της αποσχίσεως.

- Τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) και του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας

- Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 11/11/2013, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτούν νεότερες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές συνελεύσεις.