Ολοκληρώθηκαν στις 17/10 οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης για την απορρόφηση της Proton από τη Eurobank, αναφέρει η τράπεζα.

Από σήμερα έως και τις 19/11 θα είναι στη διάθεση των μετόχων της Eurobank, στις ιστοσελίδες των δυο εμπλεκόμενων τραπεζών, τα εξής έγγραφα:

- Το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των τραπεζών

- Οι ισολογισμοί μετασχηματισμού της 30/6/2013 των δυο τραπεζών.

- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις διαχείρισης του ΔΣ των τελευταίων τριών χρήσεων της Eurobank και της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης της νέας Proton.

- Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση τραπεζών.

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος και τον έλεγχο από τα ΔΣ των δυο τραπεζών, θα υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης χωρίς αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τονίζει η ανακοίνωση.

TAGS