Σε συνέχεια των από 14,17&18.10.2013 ανακοινώσεων, σχετικά με τη μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ και την αγορά από την Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, 105.270.000 μετοχών της ΟΠΑΠ, ήτοι ποσοστό 33,00% του Μετοχικού Κεφαλαίου της, γνωστοποιούμε στο Επενδυτικό Κοινό κατόπιν ενημέρωσης από τον κ. Jiri Smejc ότι, η Emma Capital Limited ανήκει στον κ. Jiri Smejc και κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου της Emma Delta Management Ltd.

Η Emma Delta Management Ltd ελέγχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Emma Delta Ltd. Η Emma Delta Hellenic Holdings Limited ανήκει 100% στην Emma Delta Ltd και κατέχει τις μετοχές της ΟΠΑΠ.

TAGS