Μηδενική ανάπτυξη και περαιτέρω αύξηση της ανεργίας για το 2014 βλεπει σε έκθεσή του το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με την έκθεση το 2014 το ΑΕΠ θα παραμείνει στάσιμο στο 0,004% και η ανεργία θα αυξηθεί στο 29,3%. Όπως σημειώνεται με βάση το μοντέλο που επεξεργάζεται ο ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ για το 2013 αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά και να κυμανθεί γύρω από το 3,55%.

Όπως σημειώνει, η ευμενής αναθεώρηση των προβλέψεων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τις αντίστοιχες του περασμένου Ιουνίου καταδεικνύει ότι επιταχύνεται η μετάβαση της οικονομίας στη νέα της ισορροπία.

Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να συνηγορεί και η εκτίμηση για οριακή άνοδο ή τουλάχιστον μη περαιτέρω συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ το 2014.

Παρά τις θετικές ενδείξεις για σύντομο τερματισμό της ύφεσης, όμως, το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να παραμείνει υψηλό τόσο κατά διάρκεια του τρέχοντος έτους όσο και του επόμενου (27,6% και 29,3%, αντίστοιχα).

Η διατήρηση της ανεργίας σε δραματικά υψηλά επίπεδα οφείλεται τόσο στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας όσο και στην αδυναμία ταχείας αναδιάρθρωσης και προσαρμογής των οικονομικών δομών σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο.

Πέραν των εσωτερικών αδυναμιών, η διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι το μέγεθος της απασχόλησης ανταποκρίνεται με μεγάλη χρονική υστέρηση στις μεταβολές της παραγωγικής δραστηριότητας, αναφέρει το ΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο γενικό επίπεδο των τιμών, εκτιμάται ότι ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός (με βάση τον ΕΔΤΚ) θα έχει αρνητικό πρόσημο τόσο το τρέχον έτος  (-0,28%) όσο και το επόμενο (-0,31%). Οι προβλέψεις αυτές είναι απολύτως συμβατές τόσο με την ύπαρξη αρνητικού παραγωγικού κενού λόγω ελλιπούς εγχώριας ζήτησης κατά την τρέχουσα περίοδο όσο και με τη σημαντική μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. 

Τέλος, οι εξελίξεις και προοπτικές του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θετικές. Η εκτίμηση αυτή αντανακλά τη βελτίωση της ανταγωνιστικό τητας κόστους των ελληνικών προϊόντων (λόγω εσωτερικής υποτίμησης), η οποία με τη σειρά της έχει οδηγήσει στον περιορισμό του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Ωστόσο, τη μεγαλύτερη συμβολή στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει η μείωση του ελλείμματος ισοζυγίου εισοδημάτων λόγω του περιορισμού των πληρωμών για τόκους επί τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού στα πλαίσια του PSI

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την έκθεση