Το σχέδιο σύμβασης με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έδωσε στη δημοσιότητα η Eurobank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: 
 
1. Η συγχώνευση των ανωτέρω δύο πιστωτικών ιδρυμάτων θα γίνει µε απορρόφηση του  ΝΕΟY ΤΤ από την EUROBANK, σύμφωνα µε τις διατάξεις τoυ άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα του άρθρου 78  του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι η EUROBANK κατέχει το σύνολο των μετοχών του ΝΕΟΥ ΤΤ.  

2. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων με ημεροµηνία 30.6.2013. Τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της EUROBANK μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 
 
3. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητος, οπότε το ΝΕΟ ΤΤ θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή του, ενώ η EUROBANK θα 
υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ΝΕΟΥ ΤΤ, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ του ΝΕΟΥ ΤΤ, εξομοιούµενη με καθολική διάδοχο του τελευταίου. Οι πράξεις του ΝΕΟΥ ΤΤ που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2013 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της EUROBANK και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα του ΝΕΟΥ ΤΤ, τα οποία θα προκύψουν από την 1η Ιουλίου 2013 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της EUROBANK. 
 
4. ∆εδομένου ότι το σύνολο των μετοχών του ΝΕΟΥ ΤΤ ανήκει στην EUROBANK, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK δεν θα αυξηθεί συνεπεία της συγχώνευσης (αφού τα μετοχικά δικαιώματα της τελευταίας στο ΝΕΟ ΤΤ θα αποσβεσθούν δια συγχύσεως) και δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές. Κατά συνέπεια, στην εν λόγω συγχώνευση δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής μετοχών. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK μετά τη συγχώνευση θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 2.590.875.059,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.814.666.865 μετοχές, εκ των οποίων α) 5.469.166.865 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και β) 345.500.000 προνομιούχες, ονομαστικές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.