Τις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής πιστοποίησε η εταιρεία Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ (SKAG) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία έλαβε το πιστοποιητικό ISO 14001, από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV CERT, ύστερα από επιθεώρηση εκπροσώπου του φορέα πιστοποίησης TUV NORD. 

Ως κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος, σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, μετρήσεις εκπομπών ρύπων, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής. 

Η SKAG εφαρμόζει ένα σύστημα συλλογής και προώθησης, σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, στερεών και υγρών απόβλητων (χαρτιά, πλαστικά, ορυκτέλαια, χημικά, μπαταρίες, κ.α.). Επιπλέον πέρα από τις περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρμόζει, διαθέτει προσωπικό και συνεργάτες καταρτισμένους σε οικολογικά θέματα (ανακύκλωσης, εξοικονόμησης πόρων κλπ), τους οποίους και ενημερώνει τακτικά για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.