Στις 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Καράτζη ΑΕ, προκειμένου να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Ειδικότερα, στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του επενδυτικού νόμου 1828/89 και κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 

Επίσης, περιλαμβάνεται και ο σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί α΄επαναληπτική γενική συνέλευση την 3η Δεκεμβρίου 2013 και β΄επαναληπτική γενική συνέλευση την 16η Δεκεμβρίου.