Την παραίτηση του από την θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank υπέβαλε ο Μιχαήλ Κολακίδης, ενώ επίσης παραιτήθηκε και από μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και από την θέση του επικεφαλής της Μονάδας ∆ιαχείρισης κινδύνων.

Κατόπιν τούτου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μιχαήλ Κολακίδης παύει να είναι και μέλος της ∆ιοικητικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank.

Λόγω της ανωτέρω παραίτησης και της σχετικής συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε σημερινή συνεδρίασή του το ∆.Σ. αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας με τα εναπομείναντα μέλη του μέχρι την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

TAGS