Επί των προοπτικών συνέχισης των εργασιών της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις καλούνται να αποφανθούν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοί της στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσής τους, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου. 

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται, επίσης, η λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν.2190/1920, για τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, προς αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της και τη συνέχιση των εργασιών της. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, η α' επαναληπτική γενική συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου και η β΄επαναληπτική γενική συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου.