Την επιβολή συνολικού προστίμου 60.000 ευρώ στην εταιρεία «ALAPIS ABEE» για μη ορθή, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2010 και 2011, καθώς και για παράβαση νόμου σχετικά με τις προβλέψεις των οικονομικών στοιχείων για τη χρήση 2008, αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.