Στην αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της Κύπρου με το "Μνημόνιο Συναντίληψης" σε σχέση με τις πρόνοιες που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα, επικεντρώθηκαν οι σημερινές συζητήσεις με την τρόικα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον, συζητήθηκε το θέμα της οριστικοποίησης του κειμένου για το νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία του Αρχείου Δανειζόμενων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις για τα θέματα του Μνημονίου που αφορούν την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος. Οι συναντήσεις με την Τρόικα θα συνεχιστούν τη Δευτέρα και θα επικεντρωθούν στη συζήτηση του αναθεωρημένου Μνημονίου Συναντίληψης σε ότι αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα και τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές.

Τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας και τρόποι αντιμετώπισής τους ήταν στο επίκεντρο συνάντησης των επικεφαλής της τρόικας με το Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας.

Κατά τη σημερινή τέταρτη ημέρα των επαφών της Τρόικας, γίνεται επίσης αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης. Συζητήθηκαν οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία για βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους, η συγχώνευση των Τμημάτων Εσωτερικών Προσόδων και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, το νομοθετικό πλαίσιο για τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι μακροοικονομικές εξελίξεις.