Διευκρινίσεις σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δίνει με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία Εριουργία Τρία Άλφα ΑΕ. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπελήφθη σημαντικά του στόχου της και αντί των 2.244.190 νέων κεφαλαίων, συγκεντρώθηκαν μόνο 1.134.830, διότι αντί των 793.000 υπήρξε εγγραφή μόνον για 401.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. 

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατά τη χρήση 2013 σε 2.861.130,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 766.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και 245.000 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ η καθεμία. 

Αναλυτικότερα, το ποσό της αύξησης 1.134.830 ευρώ, αφού αφαιρέθηκαν οι δαπάνες έκδοσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 37.820,22 ευρώ, διατέθηκε ως εξής:
α) Ποσό 1.075.000 ευρώ διατέθηκε για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας σε τράπεζα του εξωτερικού («EFG Eurobank Luxembourg»), με σκοπό να απαλλαγεί η εταιρεία από τον συναλλαγματικό κίνδυνο που θα προέκυπτε σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Η συγκεκριμένη εξόφληση πραγματοποιήθηκε εντός μερικών ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Β) Η εταιρεία δεν συγκέντρωσε κεφάλαια επαρκή για επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα και μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό για τον σκοπό αυτό. Παρόλη τη μη ικανοποιητική επιτυχία της διενεργηθείσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία συνεχίζει να έχει στόχο την επέκταση της δραστηριότητάς της στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και κυρίως από φωτοβολταϊκά πάρκα που αποφέρουν –σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα– σταθερές αποδόσεις και χρηματοροές. 

Ειδικότερα, η εταιρεία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών πάρκων, μέσω της αγοράς φωτοβολταϊκών αδειών ώριμων προς κατασκευή και άμεση διασύνδεση. Για τον λόγο αυτόν η εταιρεία παρακολουθεί την αγορά φωτοβολταϊκών αδειών, που είναι μια αγορά με συνεχείς διακυμάνσεις και μεταβολές, ώστε να είναι έτοιμη εφόσον αποκτήσει κεφαλαιακή ευχέρεια, να αγοράσει άδειες για άμεση υλοποίηση. 

Το θέμα αυτό απασχόλησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 28/6/2013 κατά την οποία το ΔΣ εισηγήθηκε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τον ως άνω σκοπό, δίχως όμως να ληφθεί η σχετική έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Ως εκ τούτου δεν κατέστη εφικτό η άντληση νέων κεφαλαίων, επομένως δεν προέκυψαν διαθέσιμα κεφάλαια για επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπό τις παρούσες συνθήκες και λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, δεν θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και τα ως άνω διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία δεν καθιστούν υλοποιήσιμη την επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα, θα διατεθούν σε κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.