Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ενημερώνει ότι την 01 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου υπέρ του νέου μετόχου “Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal “.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/06/2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal.